Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 2, 2023
Google search engine
HomeChưa phân loạiTiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao...

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC) phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 6709/UBND-KSTT ngày 01/11/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. (Ảnh: Kim Phượng)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai ngày đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách TTHC; đẩy mạnh rà soát, đề xuất sửa đổi, bãi bỏ các quy định, thành phần hồ sơ TTHC không cần thiết làm phát sinh chi phí khi thực hiện TTHC trên cơ sở khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đảm bảo 100% hồ sơ TTHC của tỉnh phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và phải liên thông, đồng bộ với Cổng DVC quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Tăng cường thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, các văn bản chỉ đạo của UBND  tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, nhất là tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Sử dụng kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, các kết quả giải quyết TTHC điện tử trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC và các giao dịch khác giữa cá nhân, tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước với nhau; đồng thời, tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh về việc tiếp nhận, sử dụng kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Đặc biệt, nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định.

Bên cạnh, tập trung rà soát kỹ và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất; rà soát, tạm dừng cung cấp và nhanh chóng nâng cấp, hoàn thiện các DVC trực tuyến không đáp ứng mức độ dịch vụ đã công bố, chưa thông suốt, chưa tạo thuận lợi cho người dân so với khi thực hiện trực tiếp hoặc qua bưu chính.

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp DVC; thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương;định kỳ hàng tháng thực hiện báo cáo giải trình của người đứng đầu đối với cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ kết quả đánh giá của Bộ chỉ số để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

Song song đó, thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhóm TTHC, DVC liên thông; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp;chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Mặt khác, chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng DVC trực tuyến; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý một số loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre để khuyến khích người dân thực hiện DVC trực tuyến.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng bố trí nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm cử công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa, kể cả nhân sự dự phòng tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin và văn hóa giao tiếp, ứng xử với tổ chức, cá nhân.

Người dân được hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. (Ảnh: Kim Phượng)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (lồng ghép trong báo cáo kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị).

Các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết TTHC để giảm khâu trung gian,chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị; theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ TTHC theo quy định; trên cơ sở danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình do Bộ, ngành trung ương công bố, các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương rà soát, hoàn thành việc công bố quy trình nội bộ để xác định cụ thể trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tham gia xử lý từng bước của quy trình giải quyết TTHC đối với các TTHC liên thông giữa các cơ quan trung ương và địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại 100% Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cơ quan, đơn vị, địa phương; Nghiên cứu tham mưu hướng dẫn việc sử dụng kết quả đánh giá của Bộ chỉ số làm căn cứ để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được chia sẻ, kết nối thông suốt với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng DVC quốc gia; thực hiện nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đồng bộ đầy đủ, chính xác với Cổng DVC quốc gia; hoàn thành việc tích hợp giải pháp ký số từ xa với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh trước ngày 15/12/2023; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an, tham mưu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, hạ tầng, thực hiện kết nối, tích hợp Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để đưa vào sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện TTHC, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử trước ngày 01/7/2024, đồng thời phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp DVC bảo đảm cắt giảm các giấy tờ như: Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, quan hệ nhân thân, giấy tờ chứng minh cư trú,…; tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC sau khi bộ, ngành ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật hướng dẫn thực hiện.

Sở Tư pháp đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và sử dụng bản sao chứng thực điện tử tại các Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh tham mưu theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hoàn thành các đầu việc Đề án 06 trong năm 2023; việc triển khai thực hiện các mô hình Đề án 06 theo Kế hoạch số 6558/KH-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh, mô hình điểm của tỉnh và mô hình các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023. Báo Cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 18/12/2023.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh theo dõi, thực hiện đánh giá định kỳ hàng tháng và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, định kỳ 6 tháng, năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments