Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 2, 2023
Google search engine
HomeChưa phân loạiĐẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại phục vụ phát triển...

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế trong tình hình mới

Quan điểm của Đảng ta về công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) xuyên suốt trong thời gian qua và hiện nay là xem công tác TTĐN là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Bến Tre xuất lô bưởi đầu tiên của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ là thành quả của nhiều năm kiên trì công tác TTĐN. (Ảnh: Trương Hùng)

Theo đó, công tác TTĐN đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng; được triển khai trên cơ sở tuân theo các nguyên lý cơ bản, nội dung cốt lõi, giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phục vụ cho lý tưởng và mục tiêu của Đảng. Công tác TTĐN đóng vai trò phát triển, truyền bá hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và đảm bảo vai trò chủ đạo, thống trị đời sống tư tưởng, tinh thần xã hội; khơi dậy tinh thần, ý chí tự lực tự cường, sức sáng tạo trong xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giáo dục bồi dưỡng con người Việt Nam phát triển toàn diện; thông tin, tuyên truyền về lịch sử đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới. TTĐN là lực lượng tiên phong của công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của công tác đối ngoại mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, đó là: Tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động nguồn lực bên ngoài phát triển đất nước; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Xuất phát từ yêu cầu, đặc biệt là tầm quan trọng của công tác TTĐN đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, ngày 14/2/2012, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Kết luận số 16-KL/TW về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi tắt là Kết luận 16-KL/TW).


Các đại sứ Việt Nam tại các nước tham quan doanh nghiệp Bến Tre để nắm thông tin phục vụ công tác ngoại giao kinh tế cũng như công tác TTĐN phục vụ phát triển kinh tế. (Ảnh: Trương Hùng)

Sau hơn 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, công tác TTĐN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác TTĐN được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị, ở trong và ngoài nước, trên tất cả các lĩnh vực. Nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác TTĐN được nâng lên đáng kể. Nội dung và phương thức thực hiện công tác TTĐN ngày càng được đổi mới, đa dạng.

Công tác TTĐN cũng đã huy động được sự tham gia của nhiều thành phần, lực lượng, tổ chức trong và ngoài nước, nhất là sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết được lòng tự hào dân tộc với từng hành động, việc làm cụ thể.

Việc triển khai tích cực Kết luận 16-KL/TW đã góp phần tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp nâng cao tiềm lực đất nước, vị thế và uy tín của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 15/6/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, trong đó nêu rõ mục tiêu, quan điểm đổi mới của Đảng về công tác TTĐN, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Sau đó, ngày 11/8/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng ban hành Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW để hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị.

Định hướng công tác TTĐN trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, trong bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều chuyển biến, cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức gay gắt hơn, có cả những thách thức chưa có tiền lệ. Từ thực tiễn đó đòi hỏi công tác TTĐN, với vai trò tiên phong, cần phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện trên tất cả các phương diện, từ nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy đến nội dung và phương thức hoạt động.

Để thực hiện được mục tiêu của công tác TTĐN Kết luận số 57 đã đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng chúng ta phải nỗ lực phấn đấu thực hiện theo phương châm hành động “Đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả” và phải mở đường đi trước, có tính dự báo cao. Cần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa TTĐN với thông tin đối nội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đồng thời phải tăng cường nguồn lực dành cho hoạt động của các cơ quan trực tiếp làm công tác thông tin đối ngoại, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phải kiên định và vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại “dĩ bất biến, ứng vạn biến”; phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ để biết mình, biết người; luôn làm chủ tình hình, hiểu rõ vị trí chiến lược của Việt Nam trong mối quan hệ với các nước lớn; đặt lên cao nhất việc bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững độc lập, tự chủ để hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Chỉ đạo công tác TTĐN Trung ương, các địa phương và các lực lượng làm công tác TTĐN trong và ngoài nước tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tháng 12/2021 và quan điểm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Quán triệt quan điểm về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác với tất cả các nước.

Tập trung quán triệt, triển khai Kết luận số 57, đặc biệt là nắm vững các nội dung chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền; tăng cường đổi mới tư duy, phương thức triển khai công tác TTĐN; từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác TTĐN, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments